مجموعه روانشناسی دوستکام

هیات مدیره

حوزه تخصص: روانشناس کودکروانشناس نوجوان

مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی

افتخارات: مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه