مجموعه روانشناسی دوستکام
هیپنوتراپییست مشهد

هیپنوتراپی در مشهد

دکتر هیپنوتیزم در مشهد

هیپنوتیزم به تنهایی کاربرد خاصی ندارد و اما ترکیب هیپنوتیزم با یک روش درمانی دیگر می توان به نتایج خارق العاده ای رسید.
هیپنوتیزم یک ابزار کمکی است که اثربخشی سایر روش درمانی را بیشتر می کند. جهت رزرو نوبت از بهترین دکتر هیپنوتراپی مشهد به صفحه نوبت دهی کلینیک روانشناسی دوستکام مراجعه کنید.

هیپنوتیزم درمانی در مشهد

مراحلی که دکتر هیپنوتیزم برای درمان مشکل شما استفاده می‌نماید در واقع همان مراحلی است که برای درمان سایر مشکلات با استفاده از سایر روش های روان درمانی (مثل شناخت درمانی، روان پویشی، طرحواره درمانی و غیره) به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر قاعده‌ی هیپنوتیزم درمانی با سایر روش های روان درمانی تفاوت اساسی ندارد.

متخصص هیپنوتیزم در مشهد

گام اول در هر روش درمانی تعیین نوع و شدت مشکل شماست. که روانشناس هیپنوتراپیست معمولا در جلسه اول با انجام مصاحبه بالینی به این نتیجه میرسد. روان درمانی بر پایه تشخیص درست استوار میباشد و اگر تشخیص به درستی انجام نشود اقدامات درمانی بعدی بی‌فایده خواهند بود.
پس انتظار اینکه در جلسه اول هیپنوتراپیست فرایند درمان را شروع کند؛ بدون آنکه اشراف کاملی به مشکل شما داشته باشد؛ غیرمنطقی و غیراصولی است.